KAZAKH FOLK INSTRUMENTS (@qobyz.kz)

Yesterday

Соло на гитаре от кобызистки @shodyrova 👍 - #qobyzkz #guitar #kazakhgirls

2 comments